Remedial teaching

Worstelt uw kind ook?

Met lezen, rekenen, spellen en/of schrijven? Of zijn er problemen met automatiseren, concentreren en ervaart uw kind veel stress? Krijgt uw kind extra hulp maar levert dat niet voldoende op? Dan kan het zijn dat uw kind net een beetje meer begeleiding nodig heeft dan alleen remedial teaching.

 

Remedial Teaching

Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden hebben. Deze begeleiding noemen we herstellend leren.

 

Psychomotorisch Remedial Teaching

Het grootste verschil is dat er naast de didactische vaardigheden wordt gekeken naar onderliggende oorzaken die een kind belemmeren in het kunnen leren en functioneren op mentaal en lichamelijk gebied. Ook beweging is een vast onderdeel binnen de remediëring.

 

Met de opleiding Psychomotoriek en Remedial Teaching van Wendy Peerlings zijn raakvlakken van psychomotorische therapieën met remediërende strategieën aan elkaar gekoppeld waardoor er een breed georiënteerde aanpak is ontstaan.

Kinderen mogen ervaren dat zij al doende en ervaringsgericht kunnen leren en dat het remediëren zonder werkbaden maar juist wel met heel veel materialen leuk en leerzaam is.

 

Kleuterklas

In de kleuterklas hebben kinderen het soms moeilijk met voorschoolse vaardigheden.
Zowel de fijn motorische oefeningen zoals knippen, prikken, boetseren, schrijf motorische oefeningen als de grof motorische oefeningen zoals springen, klauteren, coördinatieoefeningen zijn essentieel voor de vorming van ruimtelijke oriëntatie, plaats- en tijdsbesef, lateraliteit. Deze zijn op hun beurt noodzakelijk bij onder andere rekenen, taal of schrijven.

 

Schoolrijpheid

Als kinderen naar groep 3 gaan moeten ze motorisch klaar zijn om bijvoorbeeld te gaan schrijven. Ze moeten ook symmetrisch zijn geweest en in de lateralisatiefase zitten.

Door allerlei oorzaken zien we steeds vaker dat kinderen ontwikkelingsfasen niet goed doorlopen en een achterstand ontwikkelen. Dit beperkt ze in hun leermogelijkheden wat veel angst en onzekerheid oplevert.

 

Motorische vorming

Door veel te spelen en te bewegen, ervaren kinderen wat ze ‘kunnen’, wat mogelijk is en wat (nog) niet. Tijdens beweging ontdekken kinderen hun eigen lichaam en leren ze hun eigen durven en kunnen in te schatten. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen, ze leren al doende het besef van een linker -, en een rechterkant van het lichaam, ze leren zich oriënteren in de ruimte, zich focussen, ook wordt het geheugen en de motoriek gestimuleerd.

Met de motorische vorming ontwikkelt ook het besef van tijd en ruimte, het lichaamsbesef, het ritmegevoel. Pas wanneer er voldoende motorische ervaring is opgedaan, zo rond een jaar of tien, zijn kinderen toe aan abstraherend leren.

Binnen het onderwijs doet men al een beroep op het abstraherend vermogen bij veel te jonge kinderen. Zij krijgen begrippen aangereikt die voor hen ‘woorden’ blijven zonder enige belevenis, ervaring of betekenis met als gevolg onvoldoende betrokkenheid en tekorten in het verwerven van de vaardigheden.

 

Begeleiding

De praktijk biedt begeleiding en hulp aan kinderen met een leermoeilijkheid als lezen, spelling, rekenen, schrijven. Een leerstoornis als dyslexie, dyscalculie en/of andere problemen zoals bijvoorbeeld faalangst, concentratie, hoogsensitiviteit, adhd,  beelddenken of neurologische ontwikkelingsvertraging.

Behalve individuele begeleiding is er ook begeleiding in kleine groepjes.

Tijdens het remediëren worden basisvaardigheden versterkt en de daaronder liggende ontwikkelingstekorten (h)erkent en aangepakt.

 

Zonder problemen beschikt een kind over

 • Motorische vaardigheden
 • Goed (samen)werkende ogen
 • Voldoende ontwikkeling van zijn lateraliteit
 • Ruimtelijk (in)zicht
 • Een ongestoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel
 • Vaardigheden om te kunnen automatiseren
 • Voldoende getalbegrip en hoeveelheidsbegrip
 • Ruimte en energie om te leren en functioneren

 

Aanpak en observatie

Aan de hand van Intake, screening, observaties en/of testen ontstaat er een beeld van het probleem. Met ouders wordt overlegd welke stappen nodig en haalbaar zijn. 

 

Observeren van executieve functies

D-KEFS

 • Design Fluency test: visuele aandacht, perceptie en motorische snelheid, 8-89
 • Tower test: ruimtelijk inzicht, voorstellingsvermogen, logica, concentratie, 8-89
 • CWT: inhibitievermogen, cognitieve flexibiliteit (gebaseerd op de STROOP test)
 • RCFT: planning, organisatie, probleemoplossing, geheugen en perceptueel-motorische functies, 8-89 jr
 • Trail MakingTest: meten mentale flexibiliteit: verdeelde aandacht.
 • De 20 Vragentest: vaststellen executieve functies als abstract redeneervermogen, 8-99 jr.

 

Meer observaties worden verspreid over de website vermeld.

 

 

 

LeerZorgGroei